59,000 تومان

غذای کمکی هشت غله همراه با پنیر و شیره انگور با شیر هیروبیبی Hero Baby

  59,000 تومان

غذای کمکی شیر گندم هروبیبی Hero Baby

  59,000 تومان

غذای کمکی هشت غله و میوه با شیر هروبیبی Hero Baby

  25,000 تومان

پوره مخلوط میوه و جودوسر هروبیبی Hero Baby

  25,000 تومان

پوره شیربرنج با دارچین هروبیبی Hero Baby

  22,000 تومان

پوره مخلوط هلو موز هروبیبی Hero Baby